สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิสหกิจชุมชนและโครงการฟาร์มตัวอย่างจากตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎษคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จัด กระทรวงพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว และร่วมพิธีส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีพลังงานชุมชน